Back

 

 

Dames Quarter interior surface of body sherd from Nassawango, site 18WO23/6K.


 

Dames Quarter interior surface of body sherd from Nassawango, site 18WO23/6K.

 

Nassawango, 18WO23