Back

 


Dames Quarter exterior surface of base sherd from Nassawango, site 18WO23/5K.Dames Quarter interior surface of base sherd from Nassawango, site 18WO23/5K.

 

Nassawango, 18WO23